Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: vi dụ về dao động  (Read 675 times)

23 Tháng Tám, 2016, 02:43:36 PM
  • Thành viên mới
  • *
  • Posts: 1
  • Điểm bài viết: 0
    • nguyễn văn lộc
hôm nay khi đi học cô giáo kêu về nhà tìm ví dụ về dao động tuần hoàn, ai biết ví dụ về dao động tuần hoàn chỉ mình với :((