Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Tổng hợp các bài giới hạn  (Read 1458 times)

03 Tháng Bảy, 2011, 06:06:11 PM
  • Thành viên mới
  • *
  • Posts: 44
  • Điểm bài viết: -3
  • miley 0708
Tìm các giới hạn sau:
1) \lim_{x\to 0}\frac{ \sqrt[3]{1+x^2}- \sqrt[4]{1-2x}}{x+x^2}
2) \lim_{x\to +00}\frac{ \sqrt[]{x}- \sqrt[3]{x}+\sqrt[4]{x}}{\sqrt{2x+1}}   (Tiến tới dương vô cùng - mod sửa dùm em 1 lần )