Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Đề cương ôn tập môn Chính Trị  (Read 20272 times)

19 Tháng Sáu, 2008, 06:21:20 PM
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 373
 • Điểm bài viết: 12
 • Không gì là không thể!Bước bước bước !Đi mới biết!
Câu 1: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hông Chí Minh làm lền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động " Câu trên được Đảng ta khảng định tai Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy?

Câu 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Hãy phân tích nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Tư tưởng về đạo đức cách mạng ; cần, kiệm, liên, chính, chí công vô tư ) .Cốt lõi của đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Câu 3: Phương thức sản xuất là gì? Hãy cho biết hai mặt cấu thành của phương thức sản xuất? Vai trò của phương thức sản xuất đối với sự tiến bộ xã hội?

Câu 4: Em hiểu thế nào về khái niệm thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội? Vì sao nói thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là bước đi tất yếu đối với mọi nước xây dượng chủ nghĩa xã hội?

Câu 5: Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng là gì?

Câu 6: Trình bày đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta? Dặc điểm nào cơ bản nhất? Vì sao?

Câu 7: Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ lên chủ nghãi xã hội ở nước ta được ghi trong cương lĩnh xây dựng đất nứơc (1991) là gì?

Câu 8: Công nghiệp hóa - hiện đại hóa ( CNH-HĐH) là gì? Hãy cho biết nội dung cơ bản của CNH - HĐH?

Câu 9: Nêu các hình thức sở hữu cơ bản? Các thành phần kinh tế đang tồn tại trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta? Cho biết thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo của nề kinh tế quốc dân?

Câu 10: Kinh tế thị trường là gì? Vì sao phát triển kinh tế thị trường là cần thiết trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nứớc ta?

Câu 11: Dân chủ là gì? Hãy cho biết quan niệm của Chủ Tịch Hồ Chí Minh về dân chủ?

Câu 12: Nêu khái niệm hệ thống chính trị? vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong việc lãnh đạo hệ thống chính trị ở nước ta?

Câu 13: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào? Ai là người sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam? Hãy cho biết tên của các tổ chức Cộng sản là tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam?

Câu 14: Tại sao nói sự ra đời của Đảng đánh dấu một bước ngoặt lịch sử, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam?

Câu 15: Trình bày vai trò của Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong quá trình sáng lập và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam?

Câu 16: Em hãy cho biết từ khi thành lập đến nay Đảng cộng sản Việt Nam đã trải qua mấy lần đại hội ? Đại hội nào đánh dấu bước ngoặt trong đường lối đổi mới của Đảng?


Bác nào biết cho em xin đáp án nhe! mấy bữa nay no làm đề tài ra trường không có thời gian soạn lại đề cương này nữa, mọi người giúp với nhe! ngày 30 này thi tới nó rồi mà hoc môn này từ năm đầu tiên bây giờ ra trường thi tới nó quên hết rồi giúp với!

20 Tháng Sáu, 2008, 09:02:00 AM
Reply #1
 • Ban Nhân Sự
 • ***
 • Posts: 595
 • Điểm bài viết: 39
 • [K].A.[T].H.Y
  • Kathy
Mấy câu hỏi này bạn tìm trong quyển" Các câu hỏi về KTCT" á, cái này không nhớ rõ tên nhưng bìa nó màu vàng. Tại sách đưa bạn rồi nên không nhớ nhưng màđọc qua thấy có mấy câu á .