Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Câu hỏi về Thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương  (Read 9837 times)

21 Tháng Một, 2008, 05:12:03 PM
  • Trưởng ban Ngoại Giao
  • MODERATOR
  • ****
  • Posts: 2899
  • Điểm bài viết: 70
  • Ban thanh thiếu niên (VTV6)
    • Trần Quang Sơn
I. Chọn câu trả lời đúng sai

1. Bản gốc vận đơn hang hải là bằng chứng về hợp đồng vận chuyển đã ký kết
2. L/C đươc xem là 1 loại cam kết thanh toán vô điều kiện của ngân hàng phát hành
3. Chỉ thị nhờ thu là mệnh lệnh thanh toán vô điều kiện của ngân hàng xuất trình
4. Nh xác nhận L/C có quyền và nghĩa vụ kiểm tra sự hợp lệ của chứng từ với L/C
5. NH chiết khấu L/C có trách nhiệm thanh toán đủ giá trị L/C cho nhà nhập khẩu
6. Bản tu chỉnh L/C không hủy ngang của Nh phát hành phải được bên bán chấp nhận mới có hiệu lực thực ghi.
7. Ngày giao hàng thực tế được tính là ngày hàng được giao lên tàu ( On board)
8. Thời hạn thanh toán hối phiếu theo L/C không được dài hơn thời hạn hiệu lực của L/C
9. Mọi giao dịch nhờ thu kèm chứng từ đều buộc bộ chứng từ xuất trình phải có hối phiếu.
10. Nh phát hành và Nh xác nhận chỉ thanh toán giá trị L/C khi bộ chứng từ xuất trình đáp ứng phù hợp hoàn toàn với các qui trình trong L/C này


II .. Đánh dấu X vào câu trả lời thích hợp nhất trong các lựa chọn ( A) ( B ) ( C ) ( D ) ở mỗi câu sau đây


1. NH mở L/C kiểm tra bộ hồ sơ xin mở L/C là nhằm:
a. Đảm bảo L/C mở theo đúng các điều khoản của hợp đồng thương mại
b. Đảm bảo rằng nhà NK thanh toán đầy đủ và nhận hàng
c. Tránh mọi tu chỉnh L/C sau này
d. a, b, c đều đúng

2. Khi nhà NK ký quỹ 100% trị giá L/C thì có quyền yêu cầu ghi trên B/L:
a. consignee: to order of buyer
b. consignee: to order of issuing bank
c. consignee: to order
d. Các câu trên đều sai

3. Nếu L/C quy định giao hàng làm 3 lần, thanh toán từng phần mà nhà XK không thực hiện đúng thời hạn lần giao hàng thứ nhất nhưng vẫn đảm bảo lần giao hàng thứ 2 và thứ 3 đúng thời hạn thì NH mở L/C sẽ làm gì theo đúng tinh thần của UCP600:
a. Từ chối thanh toán vì nhà XK không đảm bảo thời gian giao hàng lần thứ nhất.
b. Thanh toán cho lần thứ 2 và lần thứ 3 giao hàng của nhà XK.
c. Từ chối thanh toán cho người XK dù người NK chấp nhận thanh toán cho người XK.
d. Các câu trên đều sai.

4. Trong các hình thức ký hậu, hối phiếu được ký hậu tối đa bao nhiêu lần?
a. Một và chỉ duy nhất một lần; trong các trường hợp thay đổi chủ sở hữu tiếp theo thì chỉ được phép trao tay.
b. Tối đa 2 lần: một lần do người hưởng lợi ký hậu theo lệnh, lần thứ 2 do người thụ hưởng theo lệnh ký để chỉ định người thụ hưởng tiếp theo.
c. Vô số lần, miễn là mặt sau tờ hối phiếu còn đủ chỗ trống để ký hậu.
d. Số lần ký hậu tùy thuộc người ký phát HP quyết định

5. Đối tượng nào sẽ ký chấp nhận trên B/E dùng trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ?
a. Nhà NK
b. NH mở L/C
c. Người trả tiền
d. NH thanh toán hoặc NH xác nhận, tùy trường hợp cụ thể.

6. Phương thức thanh toán nào chứa đựng rủi ro nhiều nhất đối với nhà XK?
a. Ghi sổ
b. Chuyển tiền trả trước
c. Chuyển tiền trả sau
d. a, c

7. Có thể chiết khấu bộ chứng từ theo những loại L/C nào?
a. Tất cả các loại L/C, trừ L/C trả ngay
b. Tất cả các loại L/C, trừ L/C có thể hủy ngang
c. Tất cả các loại L/C, trừ L/C có xác nhận vì khi đó, NH xác nhận mới có quyền chiết khấu loại L/C này
d. Tất cả các loại L/C

8. Phương thức thanh toán nào chứa đựng rủi ro nhiều nhất đối với nhà NK?
a. Ghi sổ
b. Chuyển tiền trả trước
c. Chuyển tiền trả sau
d. a, c

9. Trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, ngày giao hàng phải nằm trong khoảng thời gian nào?
a. Không sớm hơn ngày NH thông báo L/C cho nhà XK và không muộn hơn ngày hết hạn hợp đồng thương mại.
b. Không sớm hơn ngày mở L/C và không muộn hơn ngày hết hạn L/C.
c. Không sớm hơn ngày nhà NK nộp đơn xin mở L/C và không muộn hơn 60 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng thương mại.
d. Từ lúc ký hợp đồng, nhà NK có thể gửi hàng bất cứ lúc nào cho đến hết ngày hết hạn L/C.

10. Ngân hàng phát hành L/C sẽ từ chối thanh toán giá trị L/C khi ….
A. Bên bán trình bộ chứng từ trể hẹn
B. Chứng từ không phù hợp với qui trình L/C
C. Cả A và B đều sai
D. A và B đề đúng

11. Ngân hàng xác nhận L/C không thanh toán giá trị L/C cho bên bán nếu :
A. Bộ chứng từ không phù hợp với hợp đồng
B. Bên mua phá sản
C. Ngân hàng phát hành phá sản
D. A, B, C đều không đúng 

12. Ngân hàng nhờ thu có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng cho nhà xuất khẩu khi…
A. Bên mua từ chối thanh toán
B. Chứng từ bị thất lạc qua bưu điện
C. A và B đều sai
D. A và B đều đúng

13. Khi bên mua từ chối thanh toán giá trị nhờ thu NH xuất trình có trách nhiệm với bên bán về việc…
A. Lưu kho hàng hóa
B. Thông báo cho bên bán để xữ lý
C. Bảo hiểm hàng hóa.
D. Kiện bên mua vi phạm

14. Nh thông báoL/C không có trach nhiệm về việc ;
A. Kiểm tra tính xác thực của L/C
B. Kiểm tra chứng từ với qui định L/C
C. A và B đều sai
D. A và B đều đúng

15. Ngân hàng chuyển giao chỉ thị nhờ thu có trách nhiệm
A. Kiểm tra số lượng chứng từ với qui trình
B. Kiểm tra nội dung chứng từ của bên bán
C. Cam kết thanh toán giá trị nhờ thu
D. A, B , C đều sai

16. Bộ chứng từ xuất trình theo L/C được xác định bất hợp lệ nêu :
A. Bên bán trình chứng từ trễ hẹn
B. không có vận đợn hàng hải
C. A và B đều sai
D. A và B đều đúng

17. Khi thanh toán giá trị nhờ thu bên mua có quyền :
A. Thanh toán 1 phần giá trị nhờ thu
B. Gia hạn thời gian thanh toán
C. A và B đều sai
D. A và B đều đúng

18. Ngân hàng phát hành L/C sẽ không được thanh toán bồi hoàn khi …
A. Bộ chứng từ không phù hợp hợp đồng
B. Chứng từ không phù hợp qui định L/C
C. bên bán gian lận đưa chứng từ hoàn hảo.
D. A, B , C đều đúng

19. Chỉ thị nhờ thu bao gồm các nội dung qui định sau…
A. Giá trị nhờ thu
B. Thời hạn thanh toán
C. A và B đều sai
D . A và B đều đúng