Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Atlas giải phẫu học  (Read 54544 times)

30 Tháng Tư, 2009, 08:54:08 PM
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 14
 • Điểm bài viết: 4
 • Institude de Medecine Militaire
  • www.google.com
Lần đầu mình lập topic, mong chia sẻ atlas giải phẫu học để mọi người cùng xem và có thể sử dụng làm tư liệu :D.

30 Tháng Tư, 2009, 09:44:47 PM
Reply #1
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 14
 • Điểm bài viết: 4
 • Institude de Medecine Militaire
  • www.google.com
« Last Edit: 01 Tháng Năm, 2009, 06:05:54 PM by medicalstu »

30 Tháng Tư, 2009, 09:50:03 PM
Reply #2
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 14
 • Điểm bài viết: 4
 • Institude de Medecine Militaire
  • www.google.com

30 Tháng Tư, 2009, 09:54:19 PM
Reply #3
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 14
 • Điểm bài viết: 4
 • Institude de Medecine Militaire
  • www.google.com

30 Tháng Tư, 2009, 09:59:06 PM
Reply #4
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 14
 • Điểm bài viết: 4
 • Institude de Medecine Militaire
  • www.google.com

30 Tháng Tư, 2009, 10:04:56 PM
Reply #5
 • Thành viên box Sinh Học
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 363
 • Điểm bài viết: 24
 • Sóng và cát
« Last Edit: 30 Tháng Tư, 2009, 10:07:31 PM by Sò »

30 Tháng Tư, 2009, 10:08:23 PM
Reply #6
 • Thành viên box Sinh Học
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 363
 • Điểm bài viết: 24
 • Sóng và cát
« Last Edit: 30 Tháng Tư, 2009, 10:30:01 PM by Sò »

30 Tháng Tư, 2009, 10:29:10 PM
Reply #7
 • Thành viên box Sinh Học
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 363
 • Điểm bài viết: 24
 • Sóng và cát

20 Tháng Năm, 2009, 01:03:16 PM
Reply #8
 • Mod box Sinh học - Thành viên box Sinh
 • Cựu thành viên BĐH
 • ***
 • Posts: 177
 • Điểm bài viết: 2
 • Today...!
Bài của Luuly
Nguyễn Bích Hân



Tim


Tai



Cấu tạo da
« Last Edit: 20 Tháng Năm, 2009, 01:05:45 PM by bechipong_23 »

23 Tháng Năm, 2009, 08:30:46 AM
Reply #9
 • Mod box Sinh học - Thành viên box Sinh
 • Cựu thành viên BĐH
 • ***
 • Posts: 177
 • Điểm bài viết: 2
 • Today...!
Hệ Tiêu Hóa

Ống thức ăn.



Đường đi của mật.



Cấu trúc Hầu.



Hình ảnh trực tràng.



Tá tràng.



Vị trí không tràng.



Vị trí và cấu trúc Hồi tràng.



Gan làm việc như thế nào? ^^



Giải phẫu dạ dày.

23 Tháng Năm, 2009, 09:54:07 PM
Reply #10
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 14
 • Điểm bài viết: 4
 • Institude de Medecine Militaire
  • www.google.com
Mình vẫn tiếp tục atlas đầu và cổ cho đầy đủ nhé :D:


























« Last Edit: 23 Tháng Năm, 2009, 09:58:46 PM by medicalstu »

23 Tháng Năm, 2009, 10:00:13 PM
Reply #11
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 14
 • Điểm bài viết: 4
 • Institude de Medecine Militaire
  • www.google.com

26 Tháng Năm, 2009, 10:04:52 PM
Reply #12
 • Thành viên box Sinh Học
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 363
 • Điểm bài viết: 24
 • Sóng và cát

26 Tháng Năm, 2009, 10:09:23 PM
Reply #13
 • Thành viên box Sinh Học
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 363
 • Điểm bài viết: 24
 • Sóng và cát
     Hồng cầu
     

     bạch cầu
     

26 Tháng Năm, 2009, 10:11:41 PM
Reply #14
 • Thành viên box Sinh Học
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 363
 • Điểm bài viết: 24
 • Sóng và cát