Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Tuyển sinh THPT: Hóa học  (Read 23886 times)

01 Tháng Tám, 2006, 09:04:59 AM
 • Trưởng ban Ngoại Giao
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 2910
 • Điểm bài viết: 70
 • Ban thanh thiếu niên (VTV6)
  • Trần Quang Sơn
Hóa học, Tuyển sinh THPT, Khối Chuyên ĐH Sư phạm HN, 2005


Câu 1:Trên cùng một đĩa cân đã thăng bằng có một cốc đựng 200g dung dịch axit HCl 10%, một miếng đá vôi (CaCO3) và một cục kẽm. Bỏ lần lượt miếng đá vôi và cục kẽm dung dịch. Sau phản ứng người ta thấy còn một ít kẽm không tan. Muốn cho cân trở lại thăng bằng người ta phải đặt thêm vào đĩa cân có khối lượng 9 gam.
Hãy xác định nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch mới tạo thành.

Câu 2: Nêu phương pháp hoá học để phân biệt các chất lỏng không mầu: Rượu etylicc, axit Axetic và Benzen.
Trình bày cách pha chế 400gam dung dịch CuSO4 10% từ CuSO4.5H2O và H2O (các dụng cụ cần thiết coi như có đủ).

Câu 3: Có hỗn hợp bột sắt và kim loại M, kim loại M có hoá trị n không đổi
Nếu hòa tan hoàn toàn hỗn hợp trong dung dịch axit HCl thì thu được 7,84 lít khi H2 (đktc).
Nếu cho toàn bộ lượng hỗn hợp trên tác dụng hoàn toàn với khí Clo thì thể tịch khí Clo cần dùng là 8,4lít (đktc).
Biết tỷ lệ số mol sắt và kim loại M trong hỗn hợp 1:4
Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
Tính thể tích khí Clo (đktc) đã hoá hợp với kim loại M.
Xác định hóa trị n của kim loại M.
Nếu khối lượng kim loại M trong hỗn hợp là 5,4 gam thì M là kim loại nào?
Cho biết Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Al = 27; Mg = 24.

Câu 4: Có 3 hiđrocacbon A, B, C biết rằng
Hơi của ba hyđrô các bon nặng hơn không khí nhưng nặng không quá 2 lần.
Khi phân huỷ ba hiđro các bon tác dụng của tia lửa điện tạo thành cácbon và hyđrô, trong cả ba trường hợp thể tích của hyđrô gấp 3 lần thể tích của hyđrô cacbon đo trong cùng điều kiện.
Thể tích các sản phẩm đốt cháy của các hyđrô các bon A, B, C có thể tích bằng nhau trong cùng điều kiện (t0 > 1000C ở áp suất thường) tỉ lệ với nhau là 5: 6: 7.
Chất B, C làm mất mầu dung dịch brôm.
Chất C dùng điều chế cao su
Tìm công thức phân tử của A, B, C
Viết công thức cấu tạo của A, B, C

Câu 5: Hỗn hợp A gồm 3 khí H2, H2S, SO2 có tỉ lệ mol tương ứng là 1: 2: 3. Trộn A với oxi dư trong bình kín có xúc V2O5 rồi đốt cháy A. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, làm lạnh hỗn hợp chỉ thu được một chất Y duy nhất. Xác định công thức của chất Y
« Last Edit: 24 Tháng Mười Hai, 2008, 11:48:32 AM by quangson »

15 Tháng Mười Hai, 2007, 03:20:37 PM
Reply #1
 • Trưởng ban Ngoại Giao
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 2910
 • Điểm bài viết: 70
 • Ban thanh thiếu niên (VTV6)
  • Trần Quang Sơn
UBND Tỉnh Tiền Giang            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
         ---------------------                                  -------------------------


KỲ THI TUYỂN VÀO LỚP 10 CHUYÊN
MÔN : HÓA HỌC
Năm học : 2007 – 2008
( Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề )
   
A: Phần tự luận : ( 6 điểm )

Câu 1 : ( 1,5 điểm )
 a. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau :
CaCO3    CO2    Na2CO3    NaHCO3    Na2CO3    Na2SO4    NaCl
 b. Từ các chất :  NaOH, Fe2(SO4)3, nước cất , điều kiện và xúc tác cần thiết coi như có đủ . Hãy viết các phương trình hóa học điều chế  sắt kim loại.
Câu 2 :  ( 1,5 điểm )   
 a.Từ chất ban đầu là tinh bột,viết các phương phản ứng hóa học điều chế etylaxetat.(ghi rõ điều kiện nếu có).
 b. Bằng phương pháp hóa học, hãy nêu cách nhận biết các chất lỏng sau : rượu etylic , axit axetic , benzen và dung dịch glucozơ . Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra .
Câu 3 :( 1,5 điểm )
          Hòa tan hoàn toàn 6,9 gam một kim loại M vào nước thì thu được 100ml dung dịch (A) và 3,36 lít khí (đktc).
Cho 8,7 gam manganđioxit phản ứng với dung dịch HCl đặc, dư thì thu được khí (B). Sục khí (B) vào dung dịch (A) thì được dung dịch (C).
a) Xác định kim loại M.
b) Tính nồng độ mol/lit của các chất có trong dung dịch (C).
Câu 4 :( 1,5 điểm )
           Đốt cháy hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp X gồm metan, axetylen và propylen thu được 3,52 gam CO2. Mặt khác khi cho 448 ml (đktc) hỗn hợp X qua dung dịch brôm dư thì thấy có 4 gam brôm tham gia phản ứng.
a.   Tính % theo khối lượng .
b.   Đốt cháy hoàn 2,2g hỗn hợp X, rồi cho toàn bộ sản phẩm hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư . Khối lượng của dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam ?
B: Phần trắc nghiệm khách quan :  ( 4 điểm )
Câu 1 : Hòa tan hoàn toàn 3.9 gam một kim loại kiềm vào nước thu được 1.12 lít khí hidro (ở đktc) . Kim loại kiềm này là :
       A. Li                                B. Na                               C. Rb                      D. K
Câu 2 : Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa AgNO3 và  Cu(NO3)2 thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại . Thành phần chất rắn D gồm những chất nào :
       A.  Al ,  Fe ,  Cu              B.  Fe ,  Cu ,  Ag             C.  Al ,  Cu ,  Ag               D.  Kết quả khác .
Câu 3 : Có các dung dịch sau : (NH4)2SO4, NH4NO3, FeSO4, AlCl3 . Dùng dung dịch nào sau đây để nhận biết được các dung dịch trên .
       A. NaOH                           B. Ba(OH)2                     C. HCl                    D. CaCl2
Câu 4 : Dãy kim loại nào dưới đây có thể tác dụng với Cu(NO3)2 tạo thành đồng kim loại .
       A. Al , Zn, Fe .                B. Mg, Fe, Ag .                 C. Zn, Pb, Au .        D. Na, Mg, Al .
Câu 5: Một mảnh kim loại X chia làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch HCl ta được muối Y, phần 2 cho tác dụng với Cl2 ta được muối Z. Cho kim loại X tác dụng với dung dịch muối Z ta được muối Y. Vậy X là kim loại nào sau đây:
       A. Fe                   B. Zn                        C. Mg         D. Al
Câu 6 :Cho 10 lít hỗn hợp X gồm CO2 và N2 (đktc) hấp thụ vào dung dịch KOH, sau phản ứng tạo ra 2,07 gam K2CO3 và 6 gam KHCO3. Thành phần % về thể tích của CO2 trong hỗn hợp X là :
         A. 16,8%      B. 28%      C. 42%      D. 50%
Câu 7 :Có 3 dung dịch sau : K2CO3, K2SO4, Ba(HCO3)2. Để phân biệt 3 dung dịch trên người ta có thể dùng :
         A. Dung dịch NaCl                                             B. Dung dịch H2SO4 loãng     
         C. Dung dịch NaOH                  D. Dung dịch Ca(OH)2
Câu 8 :Hỗn hợp A gồm sắt và sắt oxit có khối lượng 5,92 gam. Cho khí CO dư qua hỗn  hợp A, nung nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí sinh ra sau phản ứng được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư được 9 gam kết tủa. Khối lượng sắt thu được là:
         A. 4,84            B. 4,48 gam                C. 4,45 gam                      D. 4,54 gam.
Câu 9 : Trong các chất sau đây, chất có hàm lượng  cacbon nhỏ nhất là :
         A. C2H5OH      B. CH3CHO               C. C2H6 .                           D. CH3COOH
Câu 10 :  Một ankin Y ở thể khí, có tỉ khối đối với hidro là 27.Vậy ankin Y là:
         A.  C2H2            B.  C5H8                     C.  C4H6                           D. C3H4 
Câu 11 : Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam một hợp chất hữu cơ A, thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam nước . Biết trong A chứa một nguyên tử oxi . Công thức phân tử của A là :
         A. CH4O           B. C2H6O                   C. C4H10O                        D. C3H8O
Câu 12 : Trùng hợp etilen thu được polietilen (PE). Nếu đốt cháy toàn bộ lượng etilen đó sẽ thu được 8800gam CO2. Hệ số trùng hợp n của quá trình là:
          A. 100                  B. 200                     C. 150                              D. 300
Câu 13 :Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH4, C3H6, C4H10 thu được 17,6 gam CO2 và 10,8 gam H2O. m có giá trị là:
          A. 2 gam              B. 4 gam                  C. 6 gam                         D. 8 gam.
Câu 14 : Saccarozơ có thể tác dụng với chất nào sau đây?
          A. H2 (xúc tác Ni, t0)                         B. Dung dịch AgNO3  trong amoniac
          C. Cu(OH)2                   D. Tất cả các chất trên
Câu 15 : Để trung hoà 3,6 gam một axit cacboxylic đơn chức A cần 25 gam dung dịch NaOH 8%. Vậy A có công thức  là:
          A. HCOOH         B.CH3COOH            C.C2H5COOH                 D.C2H3COOH .
Câu 16 :Cho 30 gam axit axetic tác dụng với 20 gam rượu etylic (có H2SO4 đặc làm xúc tác và đun nóng) thu được 27 gam etyl axetat. Hiệu suất phản ứng este hoá đạt:
          A.90%                 B.74%               C.70,56%                         D.45,45%.
 Biết : Fe = 56 ; Zn =65 ; Mg = 24 ; Ca = 40 ; Al =27 ; C = 12 ; O = 16 ; N = 14 ; Mn = 55
 Na = 23 ; K = 39 ; S = 32 ; H = 1 , Br = 80 ,Li = 7, Rb = 85, Cu = 64 .
 

27 Tháng Bảy, 2009, 09:53:49 PM
Reply #2
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 219
 • Điểm bài viết: 27
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 hóa Trường Phổ thông năng khiếu Đại học Quốc Gia TP.HCM môn hóa học năm 2009-2010:
« Last Edit: 08 Tháng Chín, 2009, 10:58:35 PM by hnd2193 »

06 Tháng Tám, 2009, 03:00:47 PM
Reply #3
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 5
 • Điểm bài viết: -7
  • quần áo trẻ em
ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA TRƯỜNG QUỐC HỌC HUẾ NĂM 2007 - 2008

Câu 1:
    (1) Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế khí CO2 từ CaCO3 và dung dịch HCl (dùng bình kíp), do đó khí CO2 thu được còn bị lẫn một ít khí hydro clorua và hơi nước. Hãy trình bày phương pháp hóa học để thu được khí CO2 tinh khiết. Viết các PTHH xảy ra.
    (2) Bằng phương pháp nào có thể phân biệt được 3 chất bột: BaCO3, MgCO3, Na2CO3. Viết các PTHH xảy ra.

Câu 2:
    (1) Polime X chứa 38,4% cacbon; 56,8% clo và còn lại là hydro về khối lượng. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của X và gọi tên, cho biết trong thực tế X dùng để làm gì?
    (2) Từ metan và các chất vô cơ cần thiết khác. Hãy viết các PTHH (ghi rõ điều kiện) để điều chế X nói trên.

Câu 3:
    (1) Hòa tan 7g một kim loại R trong 200g dung dịch HCl vừa đủ, thu được 206,75g dung dịch A. Xác định kim loại R.
    (2) Một hỗn hợp gồm hai hydrocacbon mạch hở CxH2x và CyH2y. 9,1g X làm mất màu vừa hết 40g brom trong dung dịch. Xác định công thức phân tử của hai hydrocacbon trên. Biết trong X thành phần thể tích của chất có phân tử khối nhỏ hơn nằm trong khoảng từ 65% đến 75%.

Câu 4: Hòa tan hết hỗn hợp X gồm oxit của một kim loại hóa trị II và muối cacbonat của kim loại đó bằng H2SO4 loãng vừa đủ, sau phản ứng thu được sản phẩm gồm khí Y và dung dịch Z. Biết lượng Y bằng 44% lượng X. Đem cô cạn dung dịch Z thu được một lượng muối khan bằng 168% lượng X. Hỏi kim loại hóa trị II nói trên là kim loại nào? Tính thành phần % của mỗi chất trong hỗn hợp X.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp chất hữu cơ A cần 6,72 lít oxi (đktc). Cho toàn bộ sản phẩm tạo thành (chỉ gồm CO2, H2O) và một lượng nước vôi trong, sau khi kết thúc phản ứng thu được 10g kết tủa và 200ml dung dịch muối có nồng độ 0,5M; khối lượng dung dịch muối này nặng hơn khối lượng nước vôi đem dùng là 8,6g. Hãy xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết
40 < MA < 74.
                                                     HẾT

07 Tháng Tám, 2009, 10:13:30 AM
Reply #4
 • Thành viên mới
 • *
 • Posts: 5
 • Điểm bài viết: -7
  • quần áo trẻ em
                          ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN TỈNH BÌNH ĐỊNH
                                                NĂM HỌC: 2005 - 2006

Câu I:
a/ Bằng phương pháp hóa học, làm thế nào để biết được trong dung dịch A chứa đồng thời các muối: Na2SO4, NaNO3, Na2CO3.
b/ Hãy điều chế các kim loại: Ba, Mg, Cu từ hỗn hợp BaO, MgO, CuO. Viết các PTHH.

Câu II: Có 3 khí X, Y, Z biết:
Khí X là sản phẩm khi đun nóng S với H2SO4 đậm đặc.
Khí Y là một oxit của cacbon, trong đó khối lượng O gấp 2,67 lần khối lượng C.
Khí Z không chứa oxi, đốt 1 mol Z tạo ra 2 mol X và 1 mol Y.
a/ Xác định các khí X, Y, Z.
b/ Viết PTHH xảy ra khi cho X lần lượt tác dụng với dung dịch Br2, khí H2S. Y tác dụng với dung dịch Na2CO3.

Câu III:
a/ Khi hòa tan 3,6g kim loại M (thuộc phân nhóm chính) trong dung dịch HCl và trong dung dịch HNO3 đặc nóng, thấy lượng muối nitrat và muối clorua thu được hơn kém nhau 7,95g. Viết PTHH và xác định tên kim loại M.
b/ Chất hữu cơ A có công thức phân tử C3H6O2. Cho 0,3 mol A phản ứng hết với dung dịch chứa 20g NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 32,6g chất rắn khan. Xác định công thức cấu tạo của A.

Câu IV: Nung m gam Cu với V lít khí oxi, thu được sản phẩm A. Đun nóng A trong m1 gam dung dịch H2SO4 98% (vừa đủ) sau khi tan hết được dung dịch B và khí SO2, cô cạn B thu được 30g tinh thể CuSO4.5H2O. Cho khí SO2 hấp thụ hoàn toàn bởi 300ml dung dịch NaOH 0,1M thu được 2,3g hỗn hợp muối. Tính m, m1 và V (đktc).

Câu V: Đốt cháy hydrocacbon A (thể khí, điều kiện thường) được kết quả: số mol CO2 = 2 số mol H2O.
a/ Xác định công thức phân tử có thể có của A.
b/ Cho 0,05 mol A phản ứng hết với Ag2O trong dung dịch NH3 dư thu được 7,95g kết tủa. Xác định CTCT của A.
       
                                                 ---HẾT---

08 Tháng Chín, 2009, 10:56:52 PM
Reply #5
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 219
 • Điểm bài viết: 27
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 hóa trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, tỉnh Tây Ninh năm 2009-2010:
« Last Edit: 08 Tháng Chín, 2009, 10:58:53 PM by hnd2193 »

10 Tháng Chín, 2009, 11:01:38 PM
Reply #6
 • MODERATOR
 • ****
 • Posts: 219
 • Điểm bài viết: 27
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 khối phổ thông chuyên hóa trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2008 :

01 Tháng Ba, 2010, 07:31:16 AM
Reply #7
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 211
 • Điểm bài viết: 6
 • Tương lai trong tay ta
Tuyển sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn- Đà Nẵng 2007-2008

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
     THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                            TRƯỜNG  THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
Khóa ngày 29 tháng 6 năm 2007

MÔN THI : HÓA HỌC ( hệ số 2 )
Thời gian : 150 phút ( không tính thời gian giao đề )
ĐỀ CHÍNH THỨC
----------------
( Đề này có 2 trang )
Bài 1 : ( 1,5 điểm )
1.   a) Hoàn thành dãy chuyển hóa : (2 chiều) :)
                                               NaClO
                                                   
                                 NaCl    Cl2   HCl
               
                              CaOCl2
b) Cho biết ( có giải thích ) ứng dụng của nước Gia - ven và clorua vôi.
2.   Có bốn hợp chất của natri là A, B, C, D, . Làm thí nghiệm với các chất này, ta thu được các kết quả sau: Cho dung dịch A vào dung dịch của B hay C đều tạo khí CO2. Dung dịch B không tạo kết tủa với BaCl2, nhưng tạo kết tủa với Ba(OH)2. Cho Al vào dung dịch A hoặc dung dịch D đều thấy sủi bọt khí không màu. Xác định A, B, C, D, và viết các phương trình phản ứng minh họa.
Bài 2: ( 1,5 điểm )
1.   Một gốc axit hóa trị II gồm 5 nguyên tử của 2 nguyên tố đều thuộc nhóm VI có tổng số proton là 56. Xác định công thức của gốc axit đó .
2.   Một loại phân NPK có % N, %P2O5, %K2O về khối lượng lần lượt là 20 %, 10%, 10%. Tính khối lượng NH4NO3, (NH4)2HPO4, KCl cần lấy để tạo được 100 kg phân NPK nói trên.
Bài 3 : ( 1,5 điểm )
1.   Nêu hiện tượng xảy ra và viết các phương trình phản ứng hóa học minh họa cho các thí nghiệm dưới đây :
a)   Cho Na lần lượt vào ống nghiệm chứa hỗn hợp rượu etylic và benzen, ống nghiệm chứa dung dịch ( CH¬¬3COO)2Cu.
b)   Đun nóng dung dịch hỗn hợp hồ tinh bột và H2SO4, để nguội, sau đó thêm NaOH dư vào, cho tiếp Cu(OH)2 vào và đun nóng.
2.   Vì sao cồn ( dung dịch rượu etylic ) có tác dụng sát trùng và cồn có nồng độ không quá cao hoặc không quá thấp ( 75¬¬0 ) có tác dụng sát trùng mạnh nhất ? ( gợi ý : SGK / 139 )
3.   Mô tả thí nghiệm được tiến hành trong phòng thí nghiệm để sát định sự có mặt của nguyên tố C trong bông vải.
Bài 4 : ( 1,5 điểm )
X là hỗn hợp khí gồm 3 hiđrocabon A (CnH2n+2), B (CnH2n), D (Cn¬H2n-2 ). Tỉ khối của X đối với hiđro là 13,5.
a)   Xác định công thức phân tử của A, B, D, biết n  trong công thức phân tử  của A B D như nhau . Nếu phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp  X.
b)   Từ D , viết các phương trình phản ứng  điều chế polime  thường gặp . quá trình điều chế polime  đều dùng hai phản ứng .
c)   Viết các phương trình phản ứng thực hiện chuyển hóa :
   C,6000       Cl2/Fe/t0
D  ----->  E --------->G
       

BÀI 5 (3.5điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 0.05 mol một hợp chất hữa cơ A cần vừa đủ 2.24  lit  khí 02 (dktc)  .Sản phẩm cháy của A chỉ gồm CO2và H2O được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa 0.07 mol Ca(OH)2  dư vào dung dịch Ca(OH)2  vào dung dịch nước lọc , lại thấy xuất hiện kết tủa .  tổng khối lượng kết tủa ở hai lần thí nghiệm trên là 10g.
a)   Xác định công thức cấu tạo và gọi tên A . Biết A vừa tác dụng với Na vừa tác dung với dung dịch NaOH .
b)   B,D là hai đồng phân no của A,B tác dụng với dung dịch NaOH  nhưng không tác dung vơi Na .  Viết công thức cấu tạo của A D   .
c)   Cho 18g A tác dụng với 10g glixri thu được 13.08g  1trieste.Tính hiệu xuất phản ứng .
BÀI 6
1.   Hòa tan hỗn hợp X 3.36g kim loại R và 3.6g Oxit của kim loại đó RxOy cần vừa đủ 100ml dung dịch H2SO4 9.8%  (D=1.1 ) thu được 1.344lít H2 (đktc)   và dung dịch Y.
a)   Xác định R và RxOy   
b)   Cô cạn dung dịch Y  thu được 30.58g chất rắn Z Xác định công thức phân tử của Z
2. Cho 13.6 g hỗn hợp A  gồm Fe và Mg tác dụng với 200 ml dung dịch CuSO4¬ 1M  đến phản ứng hoàn toàn thu được 18.4 g chất rắn B . Xác định % khối lượng các chất trong Avà B. 

01 Tháng Ba, 2010, 07:37:59 AM
Reply #8
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 211
 • Điểm bài viết: 6
 • Tương lai trong tay ta
Đề thi tuyển sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn- Đà Nẵng 2006-2007

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG            TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
-----------                 Khoá ngày 28 tháng 6 năm 2006
----------------------------------
MÔN THI : HOÁ HỌC (Hệ số 2 )
Thời gian : 150 phút ( không tính thời gian giao đề )

ĐỀ CHÍNH THỨC :
Đề thi này gồm 2 trang , thí sinh kiểm tra lại số trang trước khi làm bài .
Câu 1 (1,5 điểm)
a)   Xác định X1 , X2 ,....... và hoàn thành dãy chuyển hoá sau :
(1)  Na  +  H2O --->       X1  +  .....      (2)  Al  +  Cl2 --->    X2
(3)  X1   +  X2  --->        X3   + .....           (4)  X3  +  X1 --->    X4
(5)  X4   +  CO2--->       X3   + .....           (6)  X1 + CO2 --->     X5
(7)  X5  +  X1   --->        X6  +  ......      (8)  X2  +  X6  +  H2O--->    .....
b) Không khí có thể bị ô nhiễm bởi một số khis độc như Cl2 , H2¬S , SO2 . Dùng dung    dịch nước vôi trong dư có thể loại bỏ khí độc nào trong số các khí trên ? Viết phương trình hoá học xảy ra ( nếu có ) .
Câu 2 ( 1,5 điểm )
a)   Xác định A, B, D, E, F và hoàn thành dãy chuyển hoá sau với đầy đủ điều kiện. Biết A là hiđrocacbon đơn giản nhất . Mỗi mũi tên ứng với 1 phản ứng .
                          A
               
PVC <---   E <---  B  --->  D --->     xiclohexan
                               
                          F
b)   Đun sôi dung dịch hỗn hợp saccarozơ và H2SO4 một thời gian, sau đó để nguội. Thêm từ từ NaHCO3 vào đến khi khí ngừng thoát ra . Cho một ít dung dịch thu được vào ống nghiệm có sẵn dung dịch AgNO3/NH3 rồi ngâm ống nghiệm vào dình đựng nước nóng . Nếu mục đích thí nghiệm, nêu hiện tượng xảy ra sau khi ngâm ống nghiệm vào bình nước nóng và viết phương trình hoá học minh hoạ toàn bộ quá trình thí nghiệm trên.
Câu 3 (1,5 điểm) :
a)   A, B, D là 3 chất đồng phân mạch hở có cùng công thức phân tử C2H4O2 . Cho A, B, D lần lượt tác dụng với Na , dung dịch NaOH , thì có kết quả như sau :
                  A   B   D
Na                  +   +   - 
Dung dịch NaOH   -   +   +
Dấu + : có phản ứng
Dấu - : không phản ứng

Xác định công thức cấu tạo đúng của A, B, D và viết phương trình hoá học liên quan.
b)   Trình bày phương pháp phân biệt các chất lỏng đựng trong các bình riêng biệt mất nhãn sau : dung dịch rượu etylic 960 , rượu etylic nguyên chất , benzen , dầu mè, giấm ăn .
Câu 4  ( 1,25 điểm) :
a)   Cho FexOy hoà tan trong một lượng dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được dung dịch A . Dung dịch A hoà tan được Cu và tác dụng được với Cl2 . Xác định x,y và viết phương trình hóa học liên quan.
b)   Một hợp chất vô cơ có công thức XY2 có tổng số proton trong phân tử là 38 . X chiếm tỉ lệ về khối lượng là 15,79% . Trong hạt nhân của mối nguyên tử X, Y , số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện .
-   Xác định X, Y và so sánh tính phi kim của X, Y .
-   Đốt cháy hoàn toàn XY2 với một lượng vừa đủ thu được hỗn hợp Z có 2 khí . Bằng phương pháp nào có thể tách lấy khí có phân tử khối nhỏ hơn ra khỏi hỗn hợp Z ?
 Câu 5 ( 2,25 điểm) :
a)   Cho 48 gam hỗn hợp A gồm 3 kim loại Zn, Fe, Ag trong đó % khối lượng của Zn, Fe lần lượt là 54,17% , 23,34% . Cho hỗn hợp A tác dụng với V ml dung dịch Cu(NO3)2 2M thu được 48,4 g hỗn hợp chất rắn B và dung dịch D .
-   Tính V và % khối lượng các chất trong B .
-   Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch NaOH dư , kết tâur thu ddược đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn X. Tính m .
b)   Oxi hóa hoàn toàn 5,1 g hỗn hợp gồm hai kim loại M, N thu được 13,1 g hỗn hợp X có hai oxit . Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 24,5% (D=1,25 g/ml ). Tính thể tích dung dịch H2SO4 đã dùng .
Câu 6 (2,0 điểm) :
a)   Đốt cháy hoàn toàn a gam một chất hữu cơ A chứa C, H, O, N cần vừa đủ 39,6 g không khí (chứa 80% N2 và 20% O2 ) về thể tích) , thu được 8,8 gam CO2 , 6,3 gam H2O và 25,76 lít N2 ở điều kiện tiêu chuẩn .
-   Tính a. Xác định công thức phân tử của A , biết phân tử khối của A < 100.
-   A tác dụng với dung dịch NaOH sinh muối B, khí NH3 và H2O . Xác định công thức cấu tạo đúng của A và gọi tên . Từ xenlulozơ, người ta có thể điều chế muối B qua 4 phản ứng . Viết 4 phản ứng hoá học nêu trên .
c)   X là hợp chất khi tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra muối B và rượu etylic . Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của X . Nêu cách tiến hành thí nghiệm điều chế và tách riêng X trong phìng thí nghiệm từ các nguyên liệu phù hợp . Vẽ hình minh họa .

-------------------- Hết --------------------
   

01 Tháng Ba, 2010, 07:40:05 AM
Reply #9
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 211
 • Điểm bài viết: 6
 • Tương lai trong tay ta
Tuyển sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn- tp Đà Nẵng 2005-2006:
« Last Edit: 03 Tháng Ba, 2010, 12:48:43 PM by hnd2193 »

01 Tháng Ba, 2010, 07:41:25 AM
Reply #10
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 211
 • Điểm bài viết: 6
 • Tương lai trong tay ta
Tuyển sinh chuyên Lê Quý Đôn- Tp Đà Nẵng 2004-2005
« Last Edit: 03 Tháng Ba, 2010, 12:49:06 PM by hnd2193 »

03 Tháng Ba, 2010, 09:58:17 AM
Reply #11
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 211
 • Điểm bài viết: 6
 • Tương lai trong tay ta
Tuyển sinh chuyên Lê Quý Đôn- Tp Đà Nẵng 2002-2003
« Last Edit: 03 Tháng Ba, 2010, 12:49:26 PM by hnd2193 »

03 Tháng Ba, 2010, 09:58:53 AM
Reply #12
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 211
 • Điểm bài viết: 6
 • Tương lai trong tay ta
Tuyển sinh chuyên Lê Quý Đôn- Tp Đà Nẵng 2001-2002:
« Last Edit: 03 Tháng Ba, 2010, 12:49:57 PM by hnd2193 »

03 Tháng Ba, 2010, 09:59:16 AM
Reply #13
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 211
 • Điểm bài viết: 6
 • Tương lai trong tay ta
Tuyển sinh chuyên Lê Quý Đôn- Tp Đà Nẵng 2000-2001:
« Last Edit: 03 Tháng Ba, 2010, 12:50:15 PM by hnd2193 »

03 Tháng Ba, 2010, 10:00:52 AM
Reply #14
 • Thành viên OlympiaVN
 • **
 • Posts: 211
 • Điểm bài viết: 6
 • Tương lai trong tay ta
Tuyển sinh chuyên Lê Quý Đôn- Tp Đà Nẵng 1999-2000
« Last Edit: 03 Tháng Ba, 2010, 12:50:34 PM by hnd2193 »