Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Câu hỏi về Thị trường chứng khoán  (Read 6692 times)

21 Tháng Một, 2008, 05:09:57 PM
  • Trưởng ban Ngoại Giao
  • MODERATOR
  • ****
  • Posts: 2899
  • Điểm bài viết: 70
  • Ban thanh thiếu niên (VTV6)
    • Trần Quang Sơn
1.Tất cả chi phí đều thay đổi trong ......
Ngắn hạn
Dài hạn
Chỉ số chi phí hoạt động biến đổi
Thay đổi doanh số
2. Chia cổ tức cổ phần ưu đãi cho (1-T) là để tính trên cơ sở:
Sau thuế
Trước thuế
Chi phí biến đổi
Chi phí cố định
3. Một công ty sử dụng đòn bẩy tài chính quá cao sẽ làm giá trị thị trường công ty ...... và chi phí sử dụng vốn ......
Giảm, giảm
Tăng, giảm
Giảm, tăng
Tăng, tăng
4. ....... cho thấy một dòng tiền của công ty có thể trả cổ tức cho cổ đông hoặc đầu tư vào dự án khác.
Thị trường chứng khoán
Số dư tiền mặt
Dòng tiền tự do
Không câu nào đúng
5. ...... thường so sánh rủi ro tài chính của một công ty.
Các ngân hàng đầu tư
Các nhà đầu tư cổ phần thường
Các nhà phân tích tài chính
Cả 3 câu trên
6. Các yêu cầu để lập kế hoạch hiệu quả:
Kế hoạch tài chính phải linh hoạt
Tìm được kế hoạch tài chính tối ưu
Lập kế hoạch phải dựa trên dự báo
Cả 3 câu trên
7. Tốc độ tăng trưởng mà công ty có thể đạt được bằng nguồn vốn bên ngoài gọi là tỷ lệ tăng trưởng nội tại
Đúng
Sai
8. Các nhà hoạch định tài chính thường chỉ quan tâm đến dự báo vì đây là yêu cầu cơ bản của một kế hoạch tài chính
Đúng
Sai
9. Chính sách cổ tức không bao giờ thể hiện dưới hình thức tiền mặt:
Chia cổ tức bằng cổ phần
Chia cổ tức định kỳ
Chia cổ tức đặc biệt
10. Chính sách cổ tức được quyết định bởi:
Ủy ban chứng khoán
Giám đốc của công ty
Hội đồng quản trị
Cả 3 câu trên
11. Chia cổ tức dưới hình thức cổ phần được ghi nhận:
Chuyển từ lợi nhuận giữ lại sang vốn cổ phần
Chuyển từ thặng dư vốn sang lợi nhuận giữ lại
Sụt giảm trong mệnh giá mỗi cổ phần
12. Chính sách cổ tức là một sự đánh đổi giữa:
Lợi nhuận giữ lại và phát hành cổ phiếu
Hoạch định ngân sách vốn và cấu trúc vốn
Lợi nhuận giữ lại và vay nợ
13. Một ...... là một dự án mà khi việc đưa ra quyết định loại bỏ hay chấp nhận dự án này sẽ không ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định chấp nhận hay loại bỏ bất kỳ một dự án nào khác.
Dự án có tính kinh tế
Dự án có khả năng được chấp nhận
Dự án đầu tư độc lập
14. Ngân hàng vừa phát hành thẻ tín dụng quốc tế Ladies First dành riêng cho phụ nữ:
Ngân hàng Á Châu
Ngân hàng Đông Á
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
Ngân hàng Ngoại Thương
15. Nếu một công ty thay đổi trong cấu trúc tài chính của mình:
Tỷ suất sinh lợi đòi hỏi trên tài sản không thay đổi
Tỷ suất sinh lợi đòi hỏi trên nợ không thay đổi
Tỷ suất sinh lợi đòi hỏi trên vốn không thay đổi
Cả 3 câu trên
16. Ngày nào trong số các ngày sau đây xảy ra vào thời điểm cuối cùng được thỏa thuận trước theo trình tự thời gian.
Ngày tuyên bố cổ tức
Ngày chi trả cổ tức
Ngày không có cổ tức
Cả 3 câu trên
17. Hình thức chia cổ tức bằng cổ phần được ghi nhận là:
Chuyển dịch từ thặng dư vốn sang lợi nhuận giữ lại
Sụt giảm trong mệnh giá mỗi cổ phần
Chuyển dịch từ lợi nhuận giữ lại sang vốn cổ phần
Cả 3 câu trên đều sai
18. Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức ngoại trừ:
Cạnh tranh trên thị trường
Hạn chế về pháp lý
Tác động về thuế
Khả năng vay nợ và tiếp cận thị trường vốn
19. Ngân hàng đầu tiên cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản tiền của nhà đầu tư chứng khoán trên nền internet banking hiện đại.
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam(Techcombank)
Ngân hàng ngoài Quốc Doanh(VPBank)
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
Ngân hàng Phương Đông
20. Công ty bảo hiểm phi nhân thọ AIG(VN) giới thiệu ra thị trường Việt Nam chương trình cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hoá trực tuyến AIG eMarine vào ngày:
15/10/2007
16/10/2007
17/10/2007
18/10/2007
21. Khi một công ty kỳ vọng duy trì chi trả cổ tức trong tương lai, công ty sẽ
Chi cổ tức định kỳ với cổ tức thặng dư
Chi cổ tức thặng dư
Chi cổ tức định kỳ
22. Công ty tài chính Prudential VN chính thức ra mắt tại Tp.HCM vào ngày:
09/10/2007
10/10/2007
11/10/2007
12/10/2007
23. Một công ty sở hữa một toà nhà có giá trị 100.000$ và giá trị thị trường là 250.000$. Nếu toà nhà được sử dụng vào dự án thì chi phí cơ hội bỏ qua thuế sẽ là:
250.00$
100.000$
150.000$
Cả 3 câu trên đều sai
24. Công ty có được lợi nhuận kinh tế(lợi nhuận cao hơn chi phí cơ hội):
Công ty này độc quyền
Công ty này ở trong một ngành công nghiệp cạnh tranh hoàn toàn
Công ty này có thông tin không đúng
Cả 3 câu trên đều đúng
25. Công ty A hiện tại đang được định giá 200 triệu $. Công ty đang đứng trước một dự án mới với NPV là 100 triệu $. Nhưng dự án mới sẽ làm giảm giá trị của dự án hiện hữu 30 triệu $. Giá trị của công ty lúc này là bao nhiêu nếu công ty thực hiện dự án mới này?
270 triệu $
200 triệu $
300 triệu $